Strona główna Stowarzyszenie Statut Stowarzyszenia Osób z Wrodzoną Łamliwościś Kości (O.I.) – Polska

Statut Stowarzyszenia Osób z Wrodzoną Łamliwościś Kości (O.I.) – Polska

1737
0
PODZIEL SIĘ

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

§ 1

STOWARZYSZENIE OSÓB Z WRODZONĄ ŁAMLIWOŚCIĄ KOŚCI (O.I.) – POLSKA na rzecz osób z wrodzoną łamliwością kości działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1987 r. Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

Rozdział 2: Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. pomoc i poradnictwo osobom z niepełnosprawnością;
  2. zbieranie informacji o chorobie oraz szeroko pojęta integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem ludzi zdrowych a także rehabilitacja społeczna;
  3. wymiana doświadczeń na temat choroby i zapobieganie izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością, propagowanie zasad tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi;
  4. pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  5. zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących rehabilitacji społecznej i psychicznej poprzez integrację i aktywność kulturalną

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

  1.  organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i spotkań integracyjnych;
  2. współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
  3. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych oraz konkursów;
  4. współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
  5. włączenie wolontariuszy do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
  6. organizowanie warsztatów, szkoleń i konferencji nt. wrodzonej łamliwości kości;
  7. działalność edukacyjną i szkoleniową;
  8. działalność wydawnicza – w tym publikacje na temat choroby, terapii i rehabilitacji

Rozdział 3: Członkowie Stowarzyszenia

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. zwykłych
  2. wspierających
  3. honorowych

§ 7

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Polski lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania, która złoży wypełnioną deklarację członkowską, opłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd

§ 8

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, w ciągu dwóch miesięcy po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości (O.I.) – Polska.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają sie jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
 2. wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia;
 3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
 4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia;
 5. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań;
 6. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia w celach statutowych;
 7. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia;
 8. zgłaszać nowych członków do Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
 3. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. opłacać regularnie składki;
 5. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

a) śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych przez członka wspierającego lub honorowego;

b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie;

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowienia Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem,

4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

§ 12

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

§ 13

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 14

 1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

 1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 6. Godność członka honorowego może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.

Rozdział 4: Władze Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

        a) Walne Zebranie Członków;

        b) Zarząd;

        c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 17

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

  1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności;
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach;
  4. uchwały Walnego Zebrania o odwołaniu, powziętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a) dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązku do czasu wyboru nowych władz.

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. określanie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  4. wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka Zarządu;
  5. wybór Komisji Rewizyjnej;
  6. odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
  7. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia;
  8. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykluczeniu członków w wypadku przewidzianym w § 11 ust. 3;
  9. określenie wysokości składki członkowskiej;
  10. dokonywanie zmian w Statucie;
  11. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  12. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu;
  13. decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt a, b, c, d i e.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków zostaje zwołane przez Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy;
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 11 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.

4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:

  1. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  2. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt b i c;
  3. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 3.

5. Organ zwołujący Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członów zmieniony lub rozszerzony.

§ 20

1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których  mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum, zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21

1. Zarząd składa się z 3-5 członków.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  4. przyjmowanie i wykluczanie z listy członków;
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  6. ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
  7. podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu;
  8. podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych;
  9. zwoływanie Walnych Zebrań;
  10. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
  11. ustalanie regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia;
  12. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
  13. sporządzanie sprawozdań z działalności.

§ 23

1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
  2. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
  3. kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd;
  4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
  5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 19 ust. 4.

§ 26

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Sekretarza.

Rozdział 5: Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  1. wpływów ze składek członkowskich;
  2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów;
  3. wpływów z dotacji;
  4. ofiarności publicznej;
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

3. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§ 28

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes z jednym z członków Zarządu działający łącznie.

Rozdział 6: Postanowienia końcowe

§ 29

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w przypadku braku kworum – postępowanie zgodnie z § 20 ust. 3.

2. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

3. W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższych celom, dla realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Statut powyższy został przyjęty na Walnym Zebraniu w dniu 20 listopada 2009 r.

PODZIEL SIĘ
Następny artykułMiędzywodzie 2014